Sekretario general suplente di VWS, Abigail Norville, di e ministerio di Salubridat Públiko, Bienestar i
Deporte (VWS), huntu ku un delegashon a hasi un bishita di trabou na Saba i Sint Eustatius di 3 te ku
6 di aprel. E bishita aki tabata den kuadro di sera konosí ku Islariba. Meta di e bishita ta pa haña un
bon bista di e islanan i e desaroyonan riba tereno di kuido, hubentut i bienestar.
Durante di e bishita di tres dia na Sint Eustatius, señora Norville a hiba kombersashon ku diferente
partido i dunadó di kuido, tokante entre otro e manera kon ta eksperensiá e servisio di Kuido i
Hubentut Hulanda Karibense (Zorg en Jeugd Caribisch Nederland, ZJCN) i tokante e oferta di kuido
riba e isla. Tambe tin atenshon pa tareanan den kua Entidat Públiko i VWS ta traha huntu, manera e
aserkamentu di violensia doméstiko i maltrato di mucha i desaroyo di fasilidatnan di deporte.
Segun señora Abigail;”mi a mira ku hendenan riba e isla ta hopi involukrá i kreativo. Durante mi
bishita mi por a toka e tópikonan difísil tambe, manera e proseso di traslado médiko. Ta duel mi ku
hendenan di Sint Eustatius tin e sentido ku e ofisina di ZJCN no ta nan ofisina. Mi ta apresiá ku
hendenan tabata habrí i transparente.”
Durante di e enkuentro ku konseho di supervishon di Sint Eustatius Health Care Foundation (SEHCF) a
kombersá tokante e kuido ku e sentro médiko ta ofresé. Banda di esaki tabatin atenshon tambe pa
desaroyonan ku kuido a pasa aden e último añanan i unda mehorashon rápido ta nesesario.
Serka tur partner di kombersashon a para ketu tambe na e notisia trágiko rondó di fayesimentu resien
di un pashènt di SEHCF.
“Mi ta lamentá e suseso aki masha hopi mes i mi ke kompartí mi simpatia. Esaki ta un drama grandi
pa e famia pero tambe pa e komunidat di Sint Eustatius. Mi a nota ku e ta lòshopi emoshon i esaki mi
ta komprondé. A hasi notifikashon serka Inspekshon di Salubridat i Hubentut. A base di esaki lo inisiá
un investigashon pa saka afó kiko a sosodé,” segun Abigail Norville.
Den kombersashon ku partidonan a konstatá ku ainda nos tin hopi di hasi huntu. Pa garantisá un bon
salú pa kada habitante di Sint Eustatius, un bon kolaborashon entre VWS, SECHCF i Entidat Públiko ta
nesesario. Kada partido tin su mes un ròl den esaki.
Komo resultado di e bishita, VWS, SEHCF i Entidat Públiko ta bai inisiá akshonnan huntu pa por ofresé
e habitante di Sint Eustatius un mihó kalidat di kuido. Binimentu huntu di e partidonan den un grupo
di enfoke pa sòru pa mehorashon tuma lugá, ta parti di esaki.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner